Termene si conditii

Termeni si conditii Cuprins: A. Utilizarea site-ului B. Regulament protectia datelor cu caracter personal (GDPR) C. Conditii de retur Informatii A.N.P.C. A. Utilizarea site-ului 1. Defini?ii 1.1. In cuprinsul prezentului document, urm?torii termeni folosi?i cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, în?elesurile specificate mai jos: SITE: reprezint? SITE-ul Internet de la adresa www.julies-atelier.ro, prin intermediul c?ruia UTILIZATORUL are acces la informa?ii privind serviciile si produsele promovate pe acest site. PROPRIETARUL: reprezinta societatea comerciala SC JULIES BOUTIQUE SRL, CUI 31582219, J40/5668/2013, cu sediul in Str Vidin 11, Bucuresti, Sector 2 care detine acest site. UTILIZATOR: reprezint? persoana care acceseaz? SITE-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat TERMENII SI CONDITIILE prezentului SITE, îndeplinind in acest sens toate cerin?ele procesului de înregistrare; UTILIZARE ABUZIVA: reprezint? utilizarea SITE-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legisla?iei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii PROPRIETARULUI. 2. Con?inutul site-ului 2.1. Informa?iile publicate pe SITE sunt informa?ii de interes general despre PROPRIETARUL, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor s?i cat si alte informa?ii considerate de PROPRIETAR ca fiind de interes pentru UTILIZATORI. 2.2. Informa?iile sunt puse la dispozi?ia UTILIZATORILOR de regula, in mod gratuit. PROPRIETARUL î?i rezerva dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR. 2.3. PROPRIETARUL este de?in?torul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului si continutului acestuia precum si asupra tuturor M?rcilor înregistrate de PROPRIETAR si publicate pe SITE. UTILIZATORUL are obliga?ia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale PROPRIETARULUI, prev?zute de legisla?ia in vigoare. 3. Utilizarea site-ului 3.1. UTILIZATORUL se obliga sa acceseze si sa utilizeze SITE-ul in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuziva. 4. Limitarea r?spunderii PROPRIETARULUI 4.1. R?spunderea pentru con?inutul SITE-ului. PROPRIETARUL nu este si nu poate fi f?cut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informa?iilor publicate sau men?inute pe SITE, care nu se datoreaz? culpei sale. UTILIZATORII pot obtine informa?ii detaliate prin telefon de la reprezentantii PROPRIETARULUI . 4.2. In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promo?ii au fost afi?ate gre?it, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gre?it in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anun?a clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea ap?ruta, daca produsul nu s-a livrat înc?. 4.3. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate / puse la dispozi?ie de produc?tori si/ furnizori si PROPRIETARUL nu î?i asuma r?spunderea pentru corectitudinea acestor informa?ii. 4.4. Preturile produselor de pe acest SITE sunt informative si pot suferi modific?ri neanun?ate. Promo?iile prezentate pe SITE sunt valabile in perioada de timp men?ionata. In cazul in care nu se men?ioneaz? o perioada de timp, acestea sunt valabile in limita stocurilor disponibile. Toate produsele prezentate pe acest SITE sunt disponibile in limita stocului fizic disponibil. In cazul epuiz?rii stocului reprezentantul PROPRIETARUL va oferi alternative prin prezentarea altor produse asem?n?toare ca si aspect si specifica?ii tehnice cu produsul comandat al c?rui stoc s-a epuizat. 4.5. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini in orice mod, datorita modific?rii caracteristicilor, design-ului f?r? notificare prealabila de c?tre produc?tori. 4.6. PROPRIETARUL î?i rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informa?ie de pe SITE. 4.7. Orice problema cauzata de produsele si / serviciile prezentate pe SITE se va solu?iona pe cale amiabila in termen de 15 zile lucr?toare de la data sesiz?rii in scris a problemelor, de c?tre UTILIZATOR. 4.8. PROPRIETARUL nu r?spunde de nicio pierdere, costuri, procese, preten?ii, cheltuieli sau alte r?spunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si condi?iilor. 4.9. PROPRIETARUL nu r?spunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunc?ion?rii Site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site. 4.10. Va informam ca eventualele reclama?ii privind deficientele estetice ale produselor trebuie efectuate in primele 48 ore de la momentul recep?iei produsului. 4.11. Confirmarea comenzii nu atrage dupa sine si livrarea acesteia. Dup? preluarea comenzii, aceasta va fi procesata de c?tre operatorii no?tri in vederea confirm?rii disponibilitatii tuturor produselor comandate si stabilirii detaliilor de livrare. Termenul standard de predare a coletului la transportatorul ales sa livreze catre client este de 1-2 zile lucr?toare de la confirmarea comenzii, in sezon: lunile ianuarie – februarie. In afara sezonului (lunile martie – decembrie) termenul standard este de 5-10 zile lucratoare. In functie de numarul de comenzi primite in anumite perioade, termenul standard poate fi depasit. 5. Accesarea SITE-ului julies-atelier.ro Aceasta implica acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale sa fie p?strate si prelucrate de PROPRIETAR. Scopurile prelucr?rii acestor date sunt: prelucrarea comenzilor, informarea despre noile produse sau promo?iile desf??urate de PROPRIETAR prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.). 6. Colectarea datelor Se face prin diverse modalit??i si instrumente specifice precum: soft profesional de urm?rire a traficului, aplica?ia de gestiune a newsletter-ului, prin salvarea in baze de date a diversele formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de c?tre utilizatori, prin chestionare online etc. Utilizam adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urm?ri interesele utilizatorilor si a aduna informa?ii demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop cre?terea gradului de u?urin?a in utilizarea site-ului si publicarea unor informa?ii cat mai relevante pentru interesele utilizatorilor. 7. Acces restric?ionat si (dez)abonare Exista zone in site care necesita înregistrare (vezi Înregistrare) sau abonare (vezi newsletter). In cazul newsletter ului, fiecare edi?ie/alerta con?ine si modalitatea de dezabonare; odat? accesata aceasta op?iune, dezabonarea se aplica imediat, nefiind necesare alte confirm?ri din partea utilizatorilor. In func?ie de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter), utilizatorului ii pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email, adresa, companie etc. Aceste date sunt folosite pentru identificare, validarea sau completarea contului de client. 8. Cookies Site-ul julies-atelier.ro folose?te cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al utilizatorului, con?inând informa?ii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezint? un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permin?ând memorarea unor op?iuni de navigare în site precum limba în care se afi?eaz? site-ul, tip de filtre care se aplic? la afi?area unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator ?i a parolei pentru un acces rapid la con?inutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamn? c? utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a con?inutului acestuia. Cu ajutorul cookies, proprietarii de site-uri pot monitoriza ?i segmenta interesele utilizatorilor fa?? de anumite zone sau aplica?ii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbun?t??irea experien?ei de navigare, introducerea unui con?inut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii no?tri de afaceri folosesc cookies pe site-ul nostru, de exemplu cei care î?i fac publicitate. Cu toate acestea, nu avem acces ?i nici nu putem controla aceste cookies. Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dac? utilizatorul î?i exprim? consim??mantul expres ?i neechivoc în legatur? cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. Utilizatorul î?i va putea retrage consim??mantul în orice moment prin modificarea set?rilor aferente browser-ului utilizat, în conformitate cu Politica noastra de Cookies . 9. Link-urile Acest site con?ine link-uri c?tre alte site-uri. PROPRIETARUL nu este responsabil de politica de confiden?ialitate practicat? de ace?tia. V? recomand?m consultarea în prealabil a termenilor legali ?i a celorlalte informa?ii referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul datelor colectate pe acest site. 10. Notific?ri si ac?iuni privind informa?iile despre utilizatori La cererea scris? a utilizatorilor trimisa pe adresa de email contact@julies-atelier.ro acesta se oblig?: a) s? confirme solicitan?ilor, dac? prelucreaz? sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singur? dat? pe an; b) s? rectifice, actualizeze, blocheze, ?tearg? sau s? transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a c?ror prelucrare nu este conform? dispozi?iilor privind protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date; c) s? transmit? utilizatorului datele cu caracter personal care o privesc ?i pe care le-a furnizat PROPRIETARULUI d) s? înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dac? acesta solicit? acest lucru. 11. Comunicarea modific?rilor Daca informa?iile de identificare ale unui utilizator se schimba (ca de exemplu codul po?tal) sau daca un utilizator dore?te sa renun?e la serviciile noastre, vom avea grija sa corectam, actualizam sau sa eliminam acele date personale care ne-au fost încredin?ate de c?tre utilizator. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul formularului de contact. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicata c?tre utilizatori prin email, astfel încât ace?tia s? fie întotdeauna informa?i cu privire la datele pe care le colect?m, cum le utiliz?m ?i în ce circumstan?e, dac? exist?, le facem publice. Utilizatorii vor putea s? fie sau nu de acord cu utilizarea informa?iilor în alte scopuri. Vom utiliza datele în concordan?? cu politica sub care au fost culese informa?iile, conform cu Politica privind protectia datelor cu caracter personal . 12. Securitate Acest site adopt? toate m?surile de securitate necesare protej?rii datelor personale ale utilizatorilor no?tri. În momentul complet?rii datelor personale pe site-ul nostru, informa?iile vor fi protejate atât offline cât ?i online. Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui l?c??el, a carui pozi?ionare variaza in functie de tipul de browser utilizat (ex.:în partea de jos a ferestrei, daca utilizati browser-ul Microsoft Internet Explorer sau in partea de sus a ferestrei, daca utilizati browser-ul Google Chrome). B. Regulament protectia datelor cu caracter personal (GDPR) Prelucram datele dvs. personale (date legate de comenzi si tranzactii, date de identificare, date pe care ni le oferiti sau pe care le primim in virtutea legii sau a contractului cu scopul de a va putea livra produse si servicii) – in general pentru furnizarea de bunuri si servicii, pentru a interactiona cu dvs., pentru a va transmite, cu acordul dvs., detalii despre activitatea, produsele si promotiile noastre. Prelucrarea datelor dvs. personale are loc: a) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care l-ati incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor; b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate; c) daca doriti sa aplicati pentru unul din posturile vacante, pentru scopul recrutarii de personal; d) in virtutea interesului nostru legitim, care include urmatoarele scopuri: asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere video si acces in spatiile securizate), identificarea clientilor, detectarea si prevenirea potentialelor fraude; e) in baza consimtamantului dvs. pentru urmatoarele scopuri: 1) statistice, respectiv de marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de produse si servicii, reclama; 2) prelucrari automate, inclusiv profilare; 3) prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate in conditiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile in vederea furnizarii de bunuri si servicii. Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate: • autoritatile statului (inclusiv dar fara a se limita la autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, organele statului competente in materie penala, etc.), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului; • furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea de bunuri si servicii • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare; • instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traducatori autorizati, alte servicii autorizate. De asemenea, va informam ca spatiile noastre pot fi supravegheate video in temeiul interesului legitim si a indeplinirii obligatiei legale de monitorizare a accesului in incinta in vederea asigurarii securitatii persoanelor si a bunurilor, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor. Imaginile colectate sunt indispensabile pentru asigurarea scopului mentionat. Imaginile sunt utilizate de operator si pot fi comunicate autoritatilor publice competente, in conditiile legii. Imaginile sunt stocate 30 de zile iar la implinirea termenului, acestea sunt sterse automat. Imaginile nu sunt transferate in strainatate sau catre un al operator. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea, operatorul va putea sa va limiteze accesul spatiile respective. Transferul datelor personale intr-o tara din afara Spatiului Economic European Nu transferam datele personale catre alte companii aflate in exteriorul Spatiului Economic European. Stocarea datelor personale Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului incheiat, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale, in conformitate cu politica noastra interna privind retentia datelor. Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti informa cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop. Odata cu intrarea in vigoare a GDPR in calitatea dvs. de client, aveti urmatoarele drepturi: Dreptul la informare si acces Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. Dreptul la rectificare Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si puteti completa datele incomplete oricand veti considera necesar. „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la stergere Aveti dreptul, in conditiile legii, sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal. Dreptul la restrictionare Aveti dreptul de a solicita restric?ionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri. Dreptul de a va retrage consimtamantul Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra. Dreptul la restrictionarea prelucrarii Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor. Dreptul la portabilitatea datelor Aveti dreptul sa primiti datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea noastra. Dreptul de opozitie Aveti dreptul sa va opuneti oricand, fata de prelucrarea de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; puteti sa solicitati sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca aveti si va exercitati dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro Dreptul de a va adresa justitiei Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa (pe mail sau in format fizic), inaintata catre detinatorul julies-atelier.ro: SC JULIES BOUTIQUE SRL - in atentia Administratorului Str Vidin 11, Bucuresti, Sector 2 adresa de email contact@julies-atelier.ro In cerere va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs. C. Conditii de retur Pentru a va exercita dreptul de returnare a produselor achizitionate de pe site-ul www.julies-atelier.ro trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra in scris pe adresa de email contact@julies-atelier.ro sau prin formularul de contact de la sectiunea Contacteaza-ne Potrivit articolului 9 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, aveti dreptul de a va retrage din contractele incheiate la distanta, fara a preciza motivele, in termen de 14 zile de la data la care intrati dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a produselor / a ultimului produs. De asemenea, potrivit articolului 16 punctul c. din Ordonanta Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, dreptul de retragere este exceptat in cazul furnizarii de produse confec?ionate dup? specifica?iile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar. Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, utilizand o declaratie neechivoca transmisa prin e-mail sau prin formularul de contact de pe site. Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastra pentru achizitionarea produselor, cu exceptia costurilor pentru livrare care depasesc valoarea transportului pentru livrarea standard prin Posta Romana, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care am primit produsul returnat de dumneavoastra. In cazul returnarii unui produs din cauza faptului ca acesta era neconform la momentul primirii de la un reprezentant al nostru catre dumneavoastra sau a unei terte persoane indicate de dumneavoastra, va vom returna si costul transportului tur-retur, pentru returul cu Posta Romana sau un alt curier ales de catre noi. Produsul returnat trebuie s? fie în aceea?i stare în care a fost livrat, fara urme de folosire ?i însotit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat. Nu se accept? produsele asupra c?rora au fost efectuate interven?ii neautorizate, cele care prezint? urme de uzur? sau folosire excesiv?, zgârieturi, ciobituri, lovituri, ?ocuri mecanice / electrice, produsele c?rora le lipsesc accesorii. Vom efectua aceasta rambursare folosind un cont bancar indicat de catre dumneavastra. In cazul in care nu dispuneti de un cont bancar, vom efectua rambursarea in numerar la sediul nostru sau prin mandat postal, conform optiunii dumneavoastra. Expediati produsele sau inmanati-le direct noua la adresa Municipiul Craiova, Strada Madona Dudu, Nr. 17 , Judet Dolj, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ati comunicat retragerea. Termenul este respectat daca produsele sunt trimise inapoi inainte de expirarea perioadei de 14 zile. Va trebui sa suportati costul direct al returnarii produselor prin Posta Romana, fara ramburs. Sunteti responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii produselor. Pentru returnarea produselor comercializate prin site-ul www.julies-atelier.ro ne puteti contacta telefonic la numarul 0746590578. Operatorii nostri va vor oferi suport in alegerea modalitatii de returnare si va vor oferi detaliile necesare cu privire la adresa de expediere a produselor, ambalare sau contactarea firmei de curierat.